Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
175 462
การออกแบบเชิงตรรกะในระบบอัตโนมัติสำหรับวิศวกรเครื่องกล
LOGICAL DESIGN OF AUTOMATION SYSTEMS FOR MECHANICAL ENGINEERS
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การอัตโนมัติและการออกแบบขั้นแนะนำ พีชคณิตแบบบูล วิธีการสมการหาค่าเหมาะที่สุด การทำให้เกิดผลของฟังก์ชันตรรกะ ระบบตรรกะเชิงผสม ปัญหาข้อความสั่ง ระบบตรรกะเชิงลำดับแบบวิธีการนับและทำจังหวะ แบบพาสซีพเมมโมรีเทคนิคเอคทีพเมมโมรีเทคนิค กรณีศึกษาในงานอัตโนมัติ
Introduction to automation and automation design, Boolean algebra, equation optimization methods, implementation of logic functions, combinational logic systems, problem statements, sequential logic systems; counting and stepping
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940