Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
175 465
การควบคุมและระบบตรรกศาสตร์คลุมเครือ
FUZZY CONTROL AND FUZZY SYSTEMS
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ระบบตรรกศาสตร์คลุมเครือขั้นแนะนำ ความรู้เบื้องต้นและโครงสร้างพื้นฐานของตัวควบคุมคลุมเครือ การออกแบบและการระบุแบบจำลอง การทำนายและการควบคุมในแบบจำลองคลุมเครือ การออกแบบระบบคลุมเครือสำหรับการประยุกต์การควบคุมหุ่นยนต์ วิศวกรรมศาสตร์และการแพทย์
Introduction to fuzzy system, preliminaries and basic construction of fuzzy controllers, design and identification models, prediction and control in fuzzy models, fuzzy system design for robotic control, engineering and medical application.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940