Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
175 473
วิศวกรรมยานยนต์
AUTOMOTIVE ENGINEERING
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การคำนวณหาค่ากำลังของยานพาหนะ แรงต้านทานการเคลื่อนที่ของยานพาหนะ แรงฉุดลาก ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบของเครื่องยนต์กับความเร็วของรถยนต์ กราฟแสดงสมรรถนะของเครื่องยนต์ อัตราเร่ง อัตราหน่วง เสถียรภาพบนทางลาดและบนทางเอียง เสถียรภาพในขณะเลี้ยว
Calculation of vehicle power, drag force of vehicle movement, driving force, relation between engine speed and vehicle speed, performance curve of engine, acceleration, deceleration, stability on decline and incline planes, stability on turning moment.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940