Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
175 474
ระบบต้นกำลังทางความร้อน
THERMAL POWER SYSTEMS
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การออกแบบส่วนประกอบระบบต้นกำลังความร้อนและการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของระบบ ส่วนประกอบระบบกำเนิดพลังงานวัฎจักรไอน้ำ เครื่องกำเนิดไอน้ำ ระบบหล่อเย็นในตัวปฏิกรณ์ เครื่องควบแน่นและระบบน้ำป้อน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
Design of thermal power system components and system optimization, steam cycle power generation system components, steam generators, reactor coolant system, condensers and feed water systems, turbine generator,
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940