Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
175 475
การออกแบบพาหนะนอกผิวจราจร
DESIGN OF OFF-HIGHWAY VEHICLES
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
คุณลักษณะในการเคลื่อนที่ผ่านได้ของดิน ความเชื่อมแน่น/ความเสียดทานของดินแบบมอร์-คูลอมป์ การวัดผลสมบัติความแข็งแรงของดิน เครื่องจักรที่ทำหน้าที่ลาก พาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยล้อ พาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยตีนตะขาบ สมบัติทางกายภาพ
Soil trafficability characteristics, Mohr-Coulomb soil friction/cohesion, measurement of soil strength properties, traction machines; wheeled vehicles; track vehicle, soil physical properties and plant growth, traction for track
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940