Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
175 476
การออกแบบระบบทางความร้อน
THERMAL SYSTEM DESIGN
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การออกแบบวิศวกรรม การออกแบบระบบที่ทำงานได้ การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ การกระชับ สมการ แบบจำลองของบริภัณฑ์ทางความร้อน การจำลองระบบ การทำให้เหมาะที่สุดโดยใช้ตัวคูณลากรางจ์ ระเบียบวิธีค้นหา การเขียนโปรแกรม
Engineering design, designing a workable systems, economics analysis, equation fitting, modelling of thermal equipment, system simulation, optimization using lagrange multipliers, search methods, dynamics programming,
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 175 332
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาเลือกในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. Engineering Design 2 0
    2. Designing a Workable System 3 0
    3. Economic Analysis 3 0
    4. Equation Fitting 3 0
    5. Modeling of Thermal Equipment 3 0
    6. System Simulation 3 0
    7. Optimization 3 0
    8. Lagrance Multipliers 4 0
    9. Search Methods 5 0
    10. Dynamic Programming 4 0
    11. Geometric Programming 4 0
    12. Linear Programming 4 0
    13. Steady State Simulation of Large Systems 4 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940