Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
175 481
วัสดุผสม
COMPOSITE MATERIALS
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการของวัสดุผสมและการเสริมวัสดุผสมเสริมแรง ไมโครแมคานิกส์และการวิบัติ ปฏิกิริยาระหว่างผิวในสารผสมต่างๆ วัสดุที่ใช้เสริมแรง โครงสร้างของพอลิเมอร์ที่มีสารผสมไฟเบอร์เป็นสารเสริมแรง โลหะที่ใช้ไฟเบอร์เป็นสารเสริมแรง
Principles of composites and composite reinforce cement, micromechanics and failure, interface reactions in various compositor, reinforcing materials, structure of composite-fiber-reinforces polymers, fiber-reinforces metals, direction ally
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940