Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
175 483
การออกแบบทางกลด้วยวัสดุพอลิเมอร์และวัสดุประกอบ
MECHANICAL DESIGN WITH POLYMERS AND COMPOSITE MATERIALS
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การวิเคราะห์และออกแบบด้วยวัสดุพอลิเมอร์และวัสดุประกอบ สมบัติเชิงกล ลักษณะวิสโคอีลาสติกของวัสดุพอลิเมอร์ วัสดุประกอบ ความเสียหายคืบตัวและความเสียหายการล้า การกระแทกและสมบัติอื่นๆ กระบวนการพอลิเมอร์ การยึดติดและ
Analysis and design of polymers and polymers-based composites, mechanical properties, viscoelastic behavior of polymers, composite materials, creep failure and fatigue failure, impact and other properties, polymer processing,
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940