Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
175 485
การควบคุมระบบการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์
COMPUTER CONTROL OF MANUFACTURING SYSTEM
3 (3-0-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การควบคุมระบบการผลิตแบบยืดหยุ่นขั้นแนะนำ การควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม หลักมูลของตัวควบคุมพีแอลซี หลักการเขียนโปรแกรม การประยุกต์ตัวควบคุมพีแอลซีในงานอุตสาหกรรม ปฏิบัติการเชิงทดลองในหัวข้อข้างต้นไม่น้อยกว่า 10 หัวข้อ
Introduction to flexible manufacturing systems, industrial process control, fundamental of PLC controllers, programming principle, PLC controllers industry applications, laboratory topic at least 10 topics.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940