Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
175 486
ปฎิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบและการผลิต
CAD/CAN LABORATORY
1 (0-1-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 1 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักมูลการใช้คอมพิวเตอร์ในงานการออกแบบ การออกแบบชิ้นงาน การเขียนโปรแกรมสำหรับซีเอ็นซี การขึ้นรูปชิ้นงาน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวัดรูปทรงทางเรขาคณิตของชิ้นงาน การต่อประสานการออกแบบและระบบ
Computer aided design fundamentals, design of workpieces, CNC programming, workpiece molding, computer programming for geometric workpieces measurements, design and manufacturing system interfacing with computer,
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940