Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
175 735
การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
Energy conservation and Management
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา เครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
      การอนุรักษ์พลังงานขั้นแนะนำ  เศรษฐศาสตร์ของโครงการอนุรักษ์พลังงาน  พลังงานการอนุรักษ์พลังงาน  พลังงานในระบบไฟฟ้ากำลัง  การอนุรักษ์พลังงานพลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  การอนุรักษ์พลังงานพลังงานในระบบทางความร้อน  การอนุรักษ์พลังงานพลังงานในระบบปรับอากาศ  กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานพลังงาน
      Introduction  to  energy  conservation,  Economics  of   Energy  conservation  project,  Energy  conservation  for  electrical  power  system,  Energy  Conservation  for  lighting  system,   Energy  conservation  for  thermal  system,  Energy  Conservation  for  air  conditioning  system,  Law  for  Energy  conservation.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ วิชาเลือก สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1. Introduction to energy conservation 6 0
    2. Economics of Energy conservation project 9 0
    3. Energy conservation for electrical power system 6 0
    4. Energy conservation for lighting system 6 0
    5. Energy conservation for thermal system 12 0
    6. Energy conservation for air conditioning system 3 0
    7. Law for Energy Conservation 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940