Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
176 330
การจัดการขยะ และเทคโนโลยี
SOLID WASTE MANAGEMENT AND TECHNOLOGY
4 (3-1-0)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    4 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 1 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 0 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา สิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
นิยามและการพัฒนาของระบบการจัดการขยะ แหล่งกำเนิด องค์ประกอบ ปริมาณ และลักษณะของขยะ การจัดเก็บรวบรวม การขนถ่ายและการขนส่ง เทคโนโลยีในการแปรรูป การกำจัดขยะและสารตกค้าง การลดที่แหล่งกำเนิดและนำกลับมาใช้ใหม่ การวางแผนระบบการจัดการขยะ
Definition and development of solid waste management system, sources, composition, quantities and characteristics of solid waste, stoage and collection, transfer and transportation, processing technologies, disposal of solid waste and residual matter,
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940