Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
176 340
ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ENVIRONMENTAL SYSTEMS AND MANAGEMENT
3 (3-0-3)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 3 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา สิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การวิเคาระห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม กฏหมายและข้อบังคับทางสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ระบบเพื่อการตัดสินใจในการทำแผนการป้องกันสิ่งแวดล้อม การจัดองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนานโยบายและแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม การนำแผนไปปฏิบัติและการประเมินผล
Environmental aspects analysis, environmental laws and regulations, system analysis for decision making in environmental protection programs, arrangement of organizations relating to environmental management, development of policy and environmental
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940