Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
176 801
ชีววิทยาสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
Advanced Environmental Biology
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา สิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   

       ส่วนประกอบและการแยกประเภทของจุลินทรีย์ การเจริญเติบโตและเมเทบอลิซึมของจุลินทรีย์ จลนพศาสตร์ของจุลินทรีย์ ออกซิเดชันทางชีวภาพแบบใช้อากาศ การหมักและออกซิเดชันแบบไร้อากาศ กระบวนการบำบัดทางชีวภาพที่ใช้จุลชีพเจริญเติบโตแบบแขวนลอย กระบวนการบำบัดทางชีวภาพ ที่ใช้จุลชีพเจริญเติบโตแบบเกาะตึง ไนตริฟิเคชันทางชีวภาพ ดีไนตริฟิเคชันทางชีวภาพ การย่อยสลายทางชีวภาพ

  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940