Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
180 110
หลักมูลสำหรับวิศวกร
Fundamentals for Engineers
2 (2-0-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ทุกภาควิชาร่วมกันสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การแนะแนวทางอาชีพวิศวกรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิศวกร ทักษะการเขียนรายงานทางเทคนิค การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานทางวิศวกรรมขั้นแนะนำ กฎหมายและความปลอดภัยในงานวิชาชีพวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการบริหารจัดการขั้นแนะนำ
Engineering professional orientation, engineering morals and ethics, technical report writing skills, introduction to computer applications in engineering, law and safety in engineering professional, introduction to engineering economic and management.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาศึกษาทั่วไป เป็นวิชาพื้นฐานวิชาชีพ สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.Engineering Orientation 4 0
    2.Technical Report Writing 4 0
    3.Engineering Fields 8 0
    4.Engineering Morals and Ethics 4 0
    5.Introduction to Computer Applications in Engineering 4 0
    6.Law and Safety in Engineering 3 0
    7.Introduction to Engineering Economic and Management 3 0
 
รวม
30 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940