Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
180 120
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
Engineering Mathematics I
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ทุกภาควิชาร่วมกันสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
พีชคณิตของเมตริกซ์ เวกเตอร์ในปริภูมิ 2 มิติและ 3 มิติ เรขาคณิตวิเคราะห์ ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงต่างๆ การประยุกต์อนุพันธ์ อินทิกรัลขั้นแนะนำ ฟังก์ชันอดิศัย อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์
Matrix algebra, vector algebra in 2-D and 3-D spaces, analytic geometry, limit and continuity, differentiation of real-valued functions, applications of derivatives, introduction to integral, transcendental functions, complex numbers, mathematical induction.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.Vector Algebra in 2-D and 3-D Spaces 3 0
    2.Limits and Continuity 5 0
    3.Differentiation of Real-Valued Functions 5 0
    4.Applications of Derivatives 5 0
    5.Introduction to Integral 3 0
    6.Analytic Geometry 5 0
    7.Transcendental Functions 4 0
    8.Complex Numbers 5 0
    9.Matrix and Determinants 8 0
    10.Mathematical Induction 2 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940