Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
180 121
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
Engineering Mathematics II
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การอินทิเกรตพื้นฐาน การประยุกต์ใช้การอินทิเกรต เทคนิคการอินทิเกรตแบบต่างๆ อนุกรมอนันต์ อนุกรมฟูเรียร์
Basic integration, applications of integration, techniques of integration, infinite series, Fourier series. 
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 180120
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.Basic Integration 8 0
    2.Applications of Integration 8 0
    3.Techniques of Integration 12 0
    4.Infinite Series 12 0
    5.Fourier Series 5 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940