Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
181 100
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
Engineering Mechanics I
4 (4-0-8)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    4 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 4 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 8 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ระบบของแรงและแรงลัพธ์ สมดุล สมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของของไหล จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและเทห์เกร็ง กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน
Force systems and results, equilibrium, properties of fluids, fluid statics, kinematics and kinetics of particles and rigid bodies, Newton’s second law of motion.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ. ยิ่งศักดิ์ พรรณเชษฐ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.Introduction 2 0
    2.Force Systems and Resultant Force 16 0
    3.Equilibrium 18 0
    4.Fluid Statics 4 0
    5.Kinematics of Particle 7 0
    6.Kinetics of Particle 6 0
    7.Kinematics of Rigid Body 5 0
    8.Kinetics of Rigid Body 2 0
 
รวม
60 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940