Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
181 201
กำลังวัสดุ 2
Strength of Materials II
2 (2-0-4)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    2 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 4 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา โยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
คานประกอบและคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความเข้มข้นของหน่วยแรง การบิดของท่อผนังบาง การบิดของชิ้นส่วนที่ไม่เป็นรูปทรงกระบอก การดัดไม่สมมาตร หน่วยแรงเฉือนในชิ้นส่วนผนังบางเนื่องจากโมเมนต์ดัด
Composite and reinforced concrete beams, stress concentration, torsion of thin-walled tubes, torsion of noncircular members, unsymmetrical bending, shear stresses in thin-walled members subjected to torsion.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 181200
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ พื้นฐานวิชาชีพสาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    Composite and Reinforced Concrete Beams 6 0
    Stress Concentration 3 0
    Torsion in Thin-Walled Tubes 2 0
    Torsion of Noncircular Shaft 8 0
    Unsymmetrical Bending 8 0
    Shear Stress in Thin-Walled Sections 3 0
 
รวม
30 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940