Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
181 202
กลศาสตร์ของไหล
Flud Mechannics
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
สมบัติของของไหล ของไหลสถิต จลนศาสตร์ของของไหล สมการมูลฐานของการไหล สมการสภาพต่อเนื่อง สมการพลังงาน และสมการโมเมนตัม ความคล้ายคลึงกัน การวิเคราะห์เชิงมิติ และการจำลองแบบ การไหลแบบคงตัวของของไหลที่กดอัดไม่ได้ การวัดค่าต่างๆ ในของของไหล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องจักรกลของไหล และการไหลผ่านเทห์จม
Properties of fluids, fluid static, fluid kinematics, fundamental equations of fluid motion, continuity equation, energy equation, and momentum equation, similitude, dimensional analysis, and modeling, steady incompressible flow, fluid measurements, elementary fluid machinery, flow over immersed bodies.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940