Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
181 204
คณิตศาสตร์ประยุกต์ด้านวิศวกรรมโยธา
Applied Mathematics in Civil Engineering
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การประยุกต์การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ในปัญหาวิศวกรรมโยธา การประยุกต์สมการเชิงอนุพันธ์อันดับต่างๆ ในปัญหาวิศวกรรมโยธา การวิเคราะห์ข้อมูลปฏิบัติการ การประยุกต์วิธีการทางสถิติในปัญหาวิศวกรรมโยธา การประยุกต์เมตริกซ์ในปัญหาวิศวกรรมโยธา การวิจัยปฏิบัติการขั้นแนะนำในงานวิศวกรรมโยธา
Application of differentiation and integration in civil engineering problems, application of various order differential equations in civil engineering problems, analysis of experimental data application of statistical methods in civil engineering problems, application of matrices in civil engineering problems, introductory operation research in civil engineering.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940