Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
181 210
วัสดุก่อสร้าง
Construction Materials
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มวลรวมในคอนกรีต น้ำและสารผสมเพิ่มสำหรับคอนกรีต สมบัติของคอนกรีตสด และคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว การบ่ม การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต การผลิตคอนกรีต ชนิดและคุณสมบัติของเหล็กโครงสร้าง คุณสมบัติเชิงกายภาพและเชิงกลของไม้ การรักษาไม้ ไม้ที่ประกบกันเป็นชั้นและไม้อัด อิฐและคอนกรีตบล็อก ผลิตภัณฑ์คอนกรีต  
Portland cement, concrete aggregates, mixing water and admixtures for concrete, properties of fresh and hardened concrete, curing, proportioning of concrete mixes, manufacture of concrete, types and properties of structural steel, physical and mechanical properties of timber, preservation of timber, laminated timber and  plywood, bricks and concrete blocks, concrete products.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940