Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
181 211
ปฏิบัติการวัสดุก่อสร้าง
Construction Materials Laboratory
1 (0-3-1)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 1 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การทดลองเพื่อการศึกษาคุณสมบัติที่จำเป็นต้องใช้ในงานออกแบบและงานก่อสร้างทางวัสดุต่างๆ ซึ่งได้แก่ ซีเมนต์ มวลรวมละเอียดหรือทราย มวลรวมหยาบหรือหิน คอนกรีตสด คอนกรีตที่แข็งแรงแล้ว โลหะและไม้
Experiments on the properties for design and construction of various construction materials, namely, cement, fine aggregate or sand, coarse aggregate or rock or gravel, fresh concrete, hardened concrete, metals and wood.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940