Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
181 220
ธรณีวิทยาวิศวกรรม
Engineering Geology
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
โลก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก  แผ่นดินไหว  ธรณีกาล  แร่และหิน  การผุพังและกัดกร่อนของดิน  การเคลื่อนที่ของมวล  การปรับปรุงเชิงลาด  น้ำบาดาล  ธรณีโครงสร้าง  แผนที่ธรณีวิทยา  การสำรวจสถานที่ก่อสร้าง
The earth, plate techtonic, earthquake, geological time, minerals and rocks, weathering and erosion, soil formation, mass movement, slope stabilization, groundwater, structural geology, geological map, site investigation.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี ชั้นปี 2 ขึ้นไป หรือได้รับอนุญาตจากภาควิชาฯ ก่อน
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    Introduction 1 0
    The Earth 6 0
    Mineral 4 0
    Rocks 5 0
    Weathering, Soils and Mass Wasting 3 0
    Slope Failure and Stabilization 5 0
    Structural Geology 5 0
    Geologic Map 8 0
    Groundwater 4 0
    Site Investigation 4 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940