Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
181 240
การสำรวจ
Surveying
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความรู้เบื้องต้นของการสำรวจ หน่วยการรังวัดและเลขนัยสำคัญ ทฤษฎีความคลาดเคลื่อนในการรังวัด    และการปรับแก้ข้อมูล การวัดระยะทาง การวัดระยะทางด้วยเครื่องวัดระยะอิเล็กทรอนิกส์ การทำระดับ การทำระดับอย่างละเอียด การรังวัดมุมและทิศทาง กล้องเข็มทิศ กล้องทีโอโดไลท์และกล้องรังวัดแบบเบ็ดเสร็จรวมทั้งการประยุกต์ใช้งานและการปรับแก้ระบบพิกัด การทำวงรอบอย่างละเอียดและการคำนวณปรับแก้ โครงข่ายสามเหลี่ยม การหาอาซิมุท อย่างละเอียดโต๊ะสำรวจ การรังวัดสเตเดีย การรังวัดเพื่อทำแผนที่ภูมิประเทศและการเขียนแผนที่  พื้นที่และปริมาตร
Basic of surveying, theory of measurements, errors and data correction, distance measurements, electronic distance measurements, leveling, precise leveling, angles and directions measurements, compass, theodolite and total station with applications and adjusting, coordinate system, precise traversing with computations and adjustments, triangulation, and rilateration precise determination of azimuth plane table, stadia, topographic surveying and map plotting  area  and  volumes.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940