Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
181 310
วิศวกรรมในการก่อสร้าง
Construction Engineering
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา โยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
เทคนิคการก่อสร้างห้องใต้ดิน (วิธีการก่อสร้าง, เทคนิคการขุดเปิดหน้าดิน, เทคนิคการก่อสร้างจากบนลงล่าง) การขนส่งวัสดุ (การขนดิน, การขนส่งวัสดุในแนวราบและแนวดิ่ง) เทคนิคการก่อสร้างผนังและพื้น (เทคนิคการก่อสร้าง Core wall, การก่อสร้างพื้น, ชิ้นส่วนสำเร็จรูป, คอนกรีตอัดแรง, โครงสร้างเหล็ก, คอนกรีต, ไม้แบบนั่งร้าน, การติดตั้งผนังภายนอก, ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป, GRP, GRC, ผนังกระจก) และเทคนิคการก่อสร้างหลังคา
Basement construction (construction method, open cut technique, top down technique), materials handling and mechanicsation (earth moving, horizontal and vertical movement), wall and floor construction (core wall construction, floor construction, pre-cast prefabricated elements, pre-stressed slab, steel structure, concrete, formwork, scaffoldings), external cladding construction (pre-cast concrete panel, GRP, GRC, curtain walling), roof construction.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 181210
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาชีพเลือกเรียนสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    Introduction of Course, Overview on Course Topic, Structure, Scope and Schedule 1 0
    Underground Construction Techniques 5 0
    Material Handling 6 0
    Wall and Floor Construction 9 0
    External Cladding Construction 6 0
    Roof Construction 12 0
    Site Visit 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940