Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
181 331
การวิเคราะห์โครงสร้าง
Structural Analysis
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนทโดยวิธีอีลาสติกโหลด วิธีความลาดและการแอ่น วิธีการกระจายแรงดัด และวิธีพลังงานความเครียด เส้นอิทธิพลของโครงสร้างอินดิเทอร์มิเนท การวิเคราะห์โครงสร้างแบบพลาสติกเบื้องต้น การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีเมตริกซ์เบื้องต้น การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีประมาณ
Analysis of indeterminate structures by elastic load method, methods of slope and deflection,  moment distribution, strain energy, influence lines of indeterminate structures, introduction to plastic analysis, introduction to matrix structural analysis, analysis of structures by approximate method.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940