Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
181 332
ปฏิบัติการวิศวกรรมโครงสร้าง
Structural Engineering Laboratory
1 (0-3-1)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 1 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การทดสอบเพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับน้ำหนักและการเสียรูปของโครงสร้างที่เกิดขึ้นจริง โดยการนำผลที่ได้จากการทดสอบเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการคำนวณทางทฤษฎี การทดสอบการรับแรงดัดไม่สมมาตร การวัดแรงและการเปรียบเทียบเครื่องมือวัดแรง การศึกษาพฤติกรรมของคานเหล็ก โครงข้อแข็ง โครงข้อหมุน เสาเหล็ก คานคอนกรีตเสริมเหล็กและคานผนังบางแบบเปิด
Experiments to study the behavior of load-carrying and elastic deformation of structures and compare the result with theory, the experiments include unsymmetrical bending of beam, load measuring devices and calibration, behavior of steel beam, frame, truss, steel column, reinforced concrete beam and open thin-walled beam.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940