Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
181 333
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concrete Design
4 (4-0-8)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    4 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 4 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 8 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
พฤติกรรมมูลฐานในเรื่องแรงตามแนวแกน แรงดัน แรงบิด แรงเฉือน แรงยึดเหนี่ยว และอันตรกิริยาระหว่างแรงเหล่านี้ การคิดน้ำหนักและแรงที่กระทำต่อชิ้นส่วนของโครงสร้าง การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้วิธีหน่วยแรงปลอดภัย และวิธีกำลัง เพื่อวิเคราะห์และออกแบบคาน พื้นทางเดียว พื้นสองทาง พื้นไร้คาน  บันได  เสา และฐานราก รับน้ำหนักตรงศูนย์และเยื้องศูนย์ ตลอดจนฝึกออกแบบโครงสร้าง
Fundamental behavior in thrust, flexure, torsion, shear, bond and interaction among there force, members and determination of loads, working stress design and strength design of reinforced concrete members, beam, one-way and two-way slabs, flat slabs, stairs, concentrically and eccentrically loaded  columns and footings, design practice.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940