Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
181 334
เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง
Advanced Concrete Technology
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
โครงสร้างพื้นฐานของซีเมนต์เฟสต์ วัสดุพื้นฐาน การเลือกสารผสมเติมลงและสารแต่งเติม การควบคุมอัตราส่วนและคุณภาพ สมบัติของคอนกรีตในสภาพสดและแข็งตัว การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตเพื่อกำลังและความคงทน การประยุกต์คอนกรีตชนิดพิเศษในงานการก่อสร้าง เช่น คอนกรีตที่มีกำลังสูง และคอนกรีตอัดแน่นด้วยตนเองและคอนกรีตบดอัด
Basic structures of cement paste, basic materials, admixture and additive selections, proportioning and quality control, fresh and hardened properties of concrete, strength and durability design of concrete mixes, applications of special concrete in construction such as high strength concrete, self compacting concrete and roller compacted concrete.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 181200,181210
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาชีพเลือกเรียนสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    Concrete Technology Reviews 6 0
    Admixtures 3 0
    Pozzolan 6 0
    Concrete Mix Design 6 0
    Durability of Concrete 12 0
    High Strength Concrete 4 0
    Self-Compacting Concrete 4 0
    Roller Compacted Concrete 4 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940