Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
181 342
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นแนะนำ
Introduction to Geographic Information Systems
3 (2-3-5)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา โยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการของข้อมูลปริภูมิ และข้อมูลภูมิศาสตร์ บทบาทของข้อมูลสารสนเทศต่อการตัดสินใจของมนุษย์ ความหมายและหลักการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประเภทของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การนำเข้าข้อมูลแผนที่และข้อมูลตัวอักษร การประมวลผล การวิเคราะห์ และการแสดงผลข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  การประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในด้านต่างๆ ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Principles of spatial and geographic data, roles of data and information in human decision making processes, definition and principles of geographic information system (GIS), type of GIS, data management in GIS, map and text data input, data processing, analysis and display in GIS, applications of GIS in various fields, GIS development procedures.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือได้รับอนุญาตจากภาควิชาฯ ก่อน
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาชีพเลือกเรียนสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    Introduction 4 6
    GIS Data 8 12
    Data Input and Output 4 6
    Function for Processing and Analysis GIS Data 8 12
    Implementation of GIS 6 9
 
รวม
30 45


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940