Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
181 362
ชลศาสตร์ของทางน้ำเปิด
Open Channel Hydraulics
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การจำแนกชลศาสตร์ของทางน้ำเปิด คุณสมบัติการไหลในทางน้ำเปิด หลักการของพลังงาน หลักการของโมเมนตัม การคำนวณเกี่ยวกับการไหลแบบคงตัว การวัดอัตราการไหลในทางน้ำเปิด อาคารควบคุมในคลองส่งน้ำและการเปลี่ยนหน้าตัดของคลองส่งน้ำ การออกแบบทางน้ำเปิด การคำนวณเกี่ยวกับการไหลแบบแปรเปลี่ยนอย่างช้าและอย่างเร็ว และการคำนวณระดับผิวน้ำ
Classification of open channel, open channel flow property, principal of energy and momentum, steady flow calculation, measurement of open channel flow discharge, channel control and channel transition, channel design, calculation of gradually and rapid varied flow, water surface profile calculation.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 181202
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาชีพเลือกเรียนสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
และคณะ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    Introduction 2 0
    Energy Equation 7 0
    Momentum Equation 5 0
    Flow Resistance 7 0
    Non Uniform Flow 7 0
    Flow Profile Computation 6 0
    Controls 6 0
    Introduction to Unsteady Flow 5 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940