Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
181 411
การจัดการด้านผลิตภาพและงานวิศวกรรม
Engineering Productivity and Management
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการจัดการเบื้องต้น วิธีการวัดและการเพิ่มผลิตภาพในงานวิศวกรรม มนุษย์และความสัมพันธ์กันในงานวิศวกรรม ความปลอดภัยในการทำงานวิศวกรรม กฎหมายแพ่งและพานิช หลักการพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การจัดการด้านการเงิน การจัดการด้านการตลาด และการบริหารโครงการ
Principle of management, methods of increasing productivity, human relation, safety, commercial laws, basic of engineering economy, finance, marketing, project management.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือได้รับอนุญาตจากภาควิชาฯ ก่อน
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาชีพเลือกเรียนสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    Introduction of Course, Overview on Course Topic, Structure, Scope and Schedule 1 0
    Principle to Management 2 0
    Engineering Organization 3 0
    Productivity and Its Measurement 3 0
    Motivation 3 0
    Safety Engineering 6 0
    Civil Law 6 0
    Engineering Law and Regulation 3 0
    Introduction to Economic Engineering 6 0
    Introduction to Financial Management 3 0
    Introduction to Marketing Management 3 0
    Introduction to Project Management 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940