Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
181 413
การจัดการองค์กรงานก่อสร้าง
Management of Construction Organizations
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา โยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
รายวิชานี้ให้มีการศึกษาการจัดการรูปแบบต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการงานก่อสร้างได้ โดยพิจารณาจากการจัดการเป็นหลัก ซึ่งสามารถแจกแจงได้ 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การศึกษารูปแบบการจัดการต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานของการจัดการองค์กร เช่น การวางแผนโครงการ การจัดการปัญหาของโครงการ และการควบคุมโครงการเป็นต้น และส่วนที่ 2 คือการศึกษาการจัดการโครงการงานก่อสร้าง โดยทฤษฎีองค์กรที่สามารถนำมาประยุกต์กับการจัดการงานก่อสร้าง และการจัดการคุณสมบัติของโครงการก่อสร้าง ทั้งในส่วนเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา และที่ปรึกษา และส่วนสุดท้ายคือการนำรูปแบบการจัดการมาประยุกต์ใช้ในโครงการงานก่อสร้างในปัจจุบัน โดยใช้การจัดการข้อมูลองค์กรแต่ละประเภท
This course explores the management functions applied in construction management, which mainly emphasizing on the management purpose. It is divided into three modules. The first module discusses the management functions that are fundamental for managing construction organizations and projects such project planning, project problem management, project controlling, etc. The second module takes a broad view of the organization theory employed and project characterized in managing construction teams: owner, contractor and consultant, as well as their relationships, while the third module discusses the application of management functions in managing construction project resources by organization resource management.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือได้รับอนุญาตจากภาควิชาฯ ก่อน
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาชีพเลือกเรียนสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    Management Functions 12 0
    Project Organization Management 12 0
    Managing Resources for Construction Organizations 12 0
    Organization Resources Management 9 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940