Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
181 414
การจัดการงานวิศวกรรม
Engineering Management
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
หลักการจัดการ วิธีการเพิ่มผลิตภาพ ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ความปลอดภัย กฎหมายแพ่ง และพานิชย์เบื้องต้น พื้นฐานเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การเงิน การตลาด และการจัดการโครงการ
Principle of management, methods of increasing productivity, human relation, safety, commercial laws, basis of engineering economy, finance, marketing, project management.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือได้รับอนุญาตจากภาควิชาฯ ก่อน
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเลือกเสรี เป็นวิชาชีพเลือกเรียนสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
และคณะ
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    Introduction of course overview on course topic, structure, scope and schedule 1 0
    Introduction to management 3 0
    Planning 3 0
    Organizing 3 0
    Directing 3 0
    Controlling 3 0
    Productivity improvement in engineering 3 0
    Human factors in engineering 3 0
    Safety and environmental health 3 0
    Introduction to commercial law 3 0
    Introduction to engineering economy 3 0
    Finance 3 0
    Marketing 3 0
    Introduction to project management 3 0
    Leadership 1 0
    Motivation 1 0
    Team work 1 0
 
รวม
43 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940