Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
181 420
การปรับปรุงดิน
Soil Improvement
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา โยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
วิธีการปรับปรุงที่ระดับต่างๆ โดยการบดอัด การอัดน้ำหนักบรรทุกที่หน้าดินไว้ก่อน  การฉีดและอัดสารป้องกันการซึม  สารผสมเพิ่มเสถียรภาพและการเสริมสมบัติดินให้มีกำลังสูงขึ้น
Methods of soil improvement applied to soil at various depths including compaction, precompression, injection and grouting, admixture stabilization, and soil reinforcement.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 181322
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาชีพเลือกเรียนสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    Introduction 2 0
    Surface Compaction 6 0
    Deep Compaction 5 0
    Prefabricated Vertical Drains (PVD) 7 0
    Granular Piles 7 0
    Jet Grouting 3 0
    Mechanically Stabilized Earth (MSE) 7 0
 
รวม
37 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940