Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
181 421
ฐานรากเสาเข็ม
Pile Foundation
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา โยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
วิธีการติดตั้งเสาเข็ม การหากำลังรับน้ำหนักสูงสุดของเสาเข็มตอกและเสาเข็มเจาะ การวิเคราะห์การทรุดตัว  การออกแบบเสาเข็มรับแรงด้านข้าง  การรับแรงของกลุ่มเสาเข็ม  ความสามารถในแรงเสียดทานของผิวเป็นลบ  การทดสอบเสาเข็ม
Methods of pile installation, ultimate capacity of driven piles and bored piles, settlement analysis, design of laterally – loaded piles, load – carrying capacity of pile group, negative skin friction and pile load test.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 181322
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาชีพเลือกเรียนสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    Basic Principles of Pile Foundations 3 0
    Selection of Pile and Methods of Pile Installation 3 0
    Ultimate Capacity of Driven Piles and Bored Piles 4 0
    Negative Skin Friction on Pile 3 0
    Pile Grouping and Spacing 3 0
    Pile Driving Analysis 3 0
    Pile Driving Analysis 4 0
    Settlement Analysis of Pile 4 0
    Design of Laterally-Load Piles 4 0
    Sheet Piling 4 0
    Structural Design of Piles 4 0
    Pile Load Test 3 0
    Failure of Pile Foundation 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940