Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
181 430
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
Timber and Still Design
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การออกแบบไม้ : หน่วยแรงที่ยอมให้ของไม้โครงสร้าง การออกแบบชิ้นส่วนรับ แรงดัด แรงดึง แรงอัดและแรงผสม การออกแบบรอยต่อไม้การออกแบบเหล็ก : คุณสมบัติเชิงกลและเชิงกายภาพของเหล็กโครงสร้าง การออกแบบชิ้นส่วนรับแรงดัด แรงดึง แรงอัดและแรงผสม รอยต่อแบบหมุดย้ำ แบบสลักเกลียวและแบบเชื่อมตามข้อกำหนด คานประกอบและโครงข้อหมุนประกอบ การฝึกหัดการออกแบบ
Timber design: Allowable stresses of structural timber, design flexural members, tension, compression members and combined stress members, design of timber connections, properties and design of plywood girder, design practice.Steel design : Mechanical and physical properties of structural steel, design of flexural member, tension, compression members and combined stress members, riveted, bolted and welded connection  according to specification, plate girders and trusses, design practice.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
ไม่พบข้อมูล


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940