Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
181 431
การวิเคราะห์โครงสร้างขั้นสูง
Advanced Structural Analysis
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การศึกษาเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้เมตริกซ์และคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีเฟลกซิบิลิตี้ การสร้างเมตริกซ์เฟลกซิบิลิตี้ของชิ้นส่วน การสร้างเมตริกซ์เฟลกซิบิลิตี้ของโครงสร้าง  การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีสติฟเนส การสร้างเมตริกซ์สติฟเนสของชิ้นส่วน การสร้างเมตริกซ์สติฟเนสของโครงสร้าง  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้วิเคราะห์โครงสร้างทั้งวิธีเฟลกซิบิลิตี้และวิธีสติฟเนส
Analysis of structures by using computer and matrix, flexibility method, formation of element  flexibility matrix and structure flexibility matrix, stiffness method, formation of element stiffness matrix and structure stiffness matrix, computer programming for analysis of structures by flexibility method and stiffness  method.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 181331
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาชีพเลือกเรียนสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    Flexibility Method 20 0
    Stiffness Method 25 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940