Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
181 432
การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นสูง
Advanced Steel Structures Design
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
คานประกอบ ชิ้นส่วนรีดเย็นแบบเบา ชิ้นส่วนประกอบด้วยเหล็ก-คอนกรีต การวิเคราะห์และออกแบบโดยทฤษฎีพลาสติก พฤติกรรมของชิ้นส่วนและรอยต่อภายใต้น้ำหนักบรรทุกและประเภทของการวิบัติ
Plate girders, light cold-formed members, composite steel-concrete members, analysis and design by plastic theory, behavior of members and joints under loading and types of failures.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 181430
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาชีพเลือกเรียนสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    Introduction 4 0
    Plate Girders 9 0
    Light Cold-Formed Members 7 0
    Composite Steel-Concrete Members 8 0
    Analysis and Design by Plastic Theory 9 0
    Joint Design 8 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940