Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
181 435
การออกแบบสะพานคอนกรีต
concrete bridge design
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา โยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสะพาน สะพานคอนกรีต ข้อพิจารณาทั่วไปที่ใช้ในการออกแบบสะพานคอนกรีต การสำรวจสถานที่ การเลือกตำแหน่งและแบบของสะพาน น้ำหนักบรรทุกที่ใช้ในการออกแบบ การออกแบบโครงสร้างส่วนบนและส่วนล่างของสะพาน การออกแบบท่อลอดถนน
General knowledge on bridges, concrete bridges, general considerations for concrete bridge design, site investigations, selection of suitable site and type of bridges, design loads, design of super and sub structures, design of pipes and culverts.       
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 181333
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาชีพเลือกเรียนสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    ไม่พบข้อมูล
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    General Knowledge on Bridges 2 0
    Concrete Bridges 2 0
    General Considerations in Concrete Bridge Design 3 0
    Surveys, Site Selection and Types of Bridges 5 0
    Design Forces 8 0
    Design of Super-Structures 15 0
    Design of Sub-Structures 6 0
    Design of Culverts 4 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940