Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
181 440
การสำรวจด้วยภาพถ่าย
Photogrammetry
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา โยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนวคิดพื้นฐานของการสำรวจด้วยภาพถ่าย กล้องถ่ายภาพและหลักการถ่ายภาพ เรขาคณิตของภาพถ่ายการมองภาพสามมิติ และระยะเหลื่อม หมุดควบคุมในงานสำรวจด้วยภาพถ่าย การวางแผนการบิน เรขาคณิตของภาพถ่าย การดัดแก้ภาพถ่าย ภาพออโธโฟโต ภาพต่อ เครื่องร่างแผนที่สามมิติ การทำแผนที่โดยการสำรวจด้วยภาพถ่าย
Basic concepts of photogrammetry, cameras and photography, geometry of photgraph stereoscopic viewing and stereoscopic parallax, ground control for photogrammetry, project planning, rectification, orthophotography, mosaic, photogrammetric stereoscopic plotting instruments, photogrammetric mapping.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 181340,181341
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาชีพเลือกเรียนสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    Photogrammetric Mapping 9 0
    Basic Concepts of Photogrammetry 3 0
    Camera and Photography 5 0
    Geometry of Photograph 1 0
    Stereoscopic Viewing and Stereoscopic Parallax 6 0
    Ground Control for Photogrammetry 3 0
    Project Planning 3 0
    Recitation 3 0
    Orthophotography 3 0
    Mosaic 3 0
    Stereoscopic Plotting Instruments 6 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940