Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
181 453
การออกแบบผิวจราจร
Pavement Design
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา โยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ชนิดของผิวจราจร น้ำหนักล้อ หน่วยแรงในผิวจราจรแบบลาดยางและคอนกรีต การพิจารณาเกี่ยวกับยวดยานและการจราจร คุณสมบัติและการทดสอบส่วนประกอบของผิวจราจร การออกแบบผิวจราจรแบบลาดยางและคอนกรีตสำหรับถนนและสนามบิน การก่อสร้าง การประเมินและการปรับปรุงผิวจราจร
Pavement types, wheel loads, stress in flexible and rigid pavement, vehicle and traffic consideration, properties and test of pavement components, design of flexible and rigid pavements for highways and airports, pavement construction, evaluation and rehabilitation.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี รายวิชาร่วม 181 351
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาชีพเลือกเรียนสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    Introduction 2 0
    Stresses in Flexible Pavements 3 0
    Stresses in Rigid Pavements 4 0
    Vehicle and Traffic Considerations 6 0
    Soil Classification Systems 4 0
    Materials Testings 6 0
    Compaction and Soil Improvements 5 0
    Design of Flexible Pavements 7 0
    Design of Rigid Pavements 5 0
    Pavement Damages 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940