Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
181 454
แอสฟัลต์เทคโนโลยี
Asphalt Technology
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา โยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนะนำแอสฟัลต์ ปิโตรเลียมแอสฟัลต์ มวลรวม  การออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์ผสมร้อน ผิวทางแอสฟัลต์ผสมร้อน ผิวทางแบบเซอร์เฟซทรีตเมนต์  การบำรุงรักษาและบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ แอสฟัลต์ผสมเย็น
Introduction to asphalt, petroleum asphalt, aggregates, hot-mix asphalt mix design, hot-mix asphalt pavement, asphalt surface treatments, asphalt pavements maintenance and rehabilitation, cold-mix asphalt. 
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือได้รับอนุญาตจากภาควิชาฯ ก่อน
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาชีพเลือกเรียนสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    Introduction to Asphalt 1 0
    Petroleum Asphalt 3 0
    Aggregates 6 0
    Hot-mix Asphalt Mix Design 9 0
    Hot-mix Asphalt Pavement 9 0
    Asphalt Surface Treatments 6 0
    Asphalt Pavements Maintenance and Rehabilitation 6 0
    Cold-mix Asphalt 5 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940