Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
181 480
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา
Computer Applications in Civil Engineering
3 (2-3-5)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 2 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 5 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา โยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนะนำระบบไมโครและซุปเปอร์มินิคอมพิวเตอร์ ทบทวนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิศวกรรมโยธา  เช่น  การวิเคราะห์โครงสร้าง  การออกแบบโครงสร้าง  การจัดการงานก่อสร้าง  แนะนำการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์
      Introduction to microcomputer and super minicomputer, computer programming revision, ready made software package in civil engineering, such as, structural analysis, structural design, construction management, introduction to computer graphics.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือได้รับอนุญาตจากภาควิชาฯ ก่อน
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาชีพเลือกเรียนสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    Introduction to Microcomputer and Super Minicomputer 2 3
    Computer Programming Revision 2 3
    Ready-made Software for Structural Analysis 10 15
    Ready-made Software for Structural Design 8 12
    Ready-made Software for Construction Management 6 9
    Introduction to Computer Graphics 2 3
 
รวม
30 45


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940