Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
181 481
สถิติประยุกต์สำหรับวิศวกรโยธา
Applied Statistics for Civil Engineers
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความน่าจะเป็นในงานวิศวกรรม ความน่าจะเป็นขั้นมูลฐาน แบบจำลองเชิงวิเคราะห์ของกระบวนการเชิงสุ่ม ตัวแปรเชิงสุ่ม การประมาณพารามิเตอร์จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การหาเชิงทดลองของแบบจำลองการกระจาย การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ ความแน่นอนของคุณภาพ การเก็บตัวอย่างที่ยอมรับได้โดยเน้นการประยุกต์สำหรับงานวิศวกรรมโยธา
Probability in engineering, fundamentals of probability, analytical model of random process, random variables, inference, regression analysis, collecting data, applications in civil engineering.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือได้รับอนุญาตจากภาควิชาฯ ก่อน
  6. ประเภทวิชา
    เป็นวิชาเฉพาะ เป็นวิชาชีพเลือกเรียนสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
    ไม่พบข้อมูล
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    Introduction and Collecting Data 2 0
    Review of Probability 6 0
    Sample Distributions 3 0
    Inference 10 0
    Simple Linear Regression and Correlation 6 0
    Multiple Linear Regression 6 0
    Application in Civil Engineering 9 0
 
รวม
42 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940