Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
182 415
วิทยาการหุ่นยนต์
Robotics
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา ไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แนะนำหลักการพื้นฐานของวิทยาการของหุ่นยนต์ ลักษณะเฉพาะของหุ่นยนต์ แบบจำลองจลน์ ปัญหาจลนพลศาสตร์ผกผันและผลเฉลย การวางแผนแนววิถี สมการพลศาสตร์ การจำลองแบบทางวิชาเรขภาพคอมพิวเตอร์ ตัวรับรู้สำหรับหุ่นยนต์ ระบบสื่อสารสำหรับหุ่นยนต์ การควบคุมหุ่นยนต์
Introduction to basic principle of robotics, specific characteristics of robot, kinematics models, inverse kinematics problems and their solution, trajectory planning, dynamics equations, computer graphics modeling for robot, robot sensors, robot communication systems, control of robot.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    มี 182 313
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. ประมินทร์ อาจฤทธิ์
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.Introduction to basic principle of robotics 1 0
    2.Specific characteristics of robot 2 0
    3.Kinematics models 9 0
    4.Inverse kinematics problems and their solution 1 0
    5.Trajectory planning 2 0
    6.Dynamics Equations 7 0
    7.Computer Graphics Modeling for Robots 11 0
    8.Robot Sensors 3 0
    9.Robot Communication Systems 6 0
    10.Control of Robot 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940