Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
184 100
การฝึกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม
Engineering Workshop Practice
1 (0-3-1)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    1 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 0 ชม. ปฏิบัติการ 3 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 1 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา อุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
ความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติการในโรงงาน  หลักการเบื้องต้น และปฏิบัติการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรชนิดต่างๆ การดำเนินงานการตัดเฉือน  การเชื่อมไฟฟ้า  การเชื่อมแก๊ส  การปรับแต่ง  การดำเนินงานทางไฟฟ้าพื้นฐาน
Safety in workshop practice, principles and practice of various tools and machines, machining operation, arc welding, gas welding, bench work, basic electrical operation
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น เป็นวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1และภาคการศึกษาปลายหรือ2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. ชาญณรงค์ สายแก้ว
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    4.Arc Welding 5 6
    5.Gas Welding 4 6
    6.Bench Work 4 6
    1.Safety in Workshop Practice 4 6
    2.Principles and Practice of Various Tools and Machines 4 9
    3.Machining Operation 5 6
    7.Basic Electrical Operation 4 6
 
รวม
30 45


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940