Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
184 310
การจัดการอุตสาหกรรม
Industrial Management
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา อุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
การศึกษาหลักการด้านการจัดการอุตสาหกรรม กลยุทธ์การผลิตและการแข่งขันในอุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์และการเลือกกระบวนการผลิต การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการคุณภาพโดยรวมและการควบคุมคุณภาพด้วยหลักสถิติ ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดีและแบบลีน การพยากรณ์ การวางแผนกำลังการผลิต การกำหนดที่ตั้งและการออกแบบวางผังโรงงาน การออกแบบระบบการทำงาน การจัดการการวางแผนโดยรวมและการวางแผนความต้องการวัสดุคงคลัง  การจัดตารางการผลิต
Study of industrial management concepts; production strategy and competitiveness; product design and process selection; supply chain management; total quality management and statistical quality control; just in time system and lean manufacturing; forecasting, capacity planning and facility location; facility layout and work system design; aggregate planning management, inventory and material requirements planning;  and production scheduling.  
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
ผศ.ดร. ศีขรินทร์ สุขโต
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.Industrial management concepts 6 0
    2.Production strategy and competitiveness 3 0
    3.Product design and process selection 3 0
    4.Supply chain management 6 0
    5.Total quality management and statistical quality control 6 0
    6.Just in time system and lean manufacturing 6 0
    7.Forecasting 3 0
    8.Capacity planning and facility location 3 0
    9.Facility layout and work system design 3 0
    10.Aggregate planning management, inventory and material requirements planning 3 0
    11.Production scheduling 3 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940