Custom_32
รายละเอียดของรายวิชา แบบ วช. 04
 
     
  1. รหัสและชื่อวิชา
   
184 418
การควบคุมมลพิษทางอุตสาหกรรม
Industrial Pollution Control
3 (3-0-6)
  2. จำนวนหน่วยกิต
    3 หน่วยกิต(จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ชม. ปฏิบัติการ 0 ชม. ศึกษาด้วยตัวเอง 6 ชม.)
  3. สังกัดวิชา
   
ภาควิชา/สาขาวิชา อุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
  4. คำอธิบายรายวิชา(Course Description)
   
แหล่งและลักษณะของของเสียอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีสะอาด  การควบคุมน้ำเสีย  กระบวนการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีทางกายภาพ  เคมี  และชีววิทยา  การบำบัดและการทิ้งกากตะกอน การจัดการขยะอุตสาหกรรม  การควบคุมมลพิษอากาศ  
 Sources and characteristics of industrial wastes; clean technology; water pollution control; physical, chemical and biological treatment processes; treatment and disposal of sludge; industrial solid waste management, air pollution control.
  5. เงื่อนไขของรายวิชา(Prerequisite)
    ไม่มี
  6. ประเภทวิชา
    เป็น
เป็น
  7. ภาคการศึกษาที่เปิดสอน และปีการศึกษาที่จะเริ่มเปิดสอน
    เปิดสอนประจำภาคการศึกษาต้นหรือ1 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป
  8. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
   
รศ.ดร. ภิญญ์ฑิตา มุ่งการดี
     
 
  หัวข้อ บรรยาย (จำนวน ชม.) ปฏิบัติ (จำนวน ชม.)
    1.Sources and characteristics of industrial wastes 5 0
    2.Clean technology 3 0
    3.Water pollution control 5 0
    4.Physical, chemical and biological treatment processes 12 0
    5.Treatment and disposal of sludge 6 0
    6.Industrial solid waste management 5 0
    7.Air pollution control 9 0
 
รวม
45 0


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940